Finanse

Co to jest faktoring?

Co to jest faktoring: Faktoring to usługa finansowa świadczona faktor, kupuje jakieś wierzytelności, które nie mają przeterminowanego terminu płatności, zarządza nimi i finansuje. Może świadczyć także inne, dodatkowe usługi, takie jak monitoring płatności czy prowadzenie rozliczeń oraz pomoc w windykacji należności.

W zamian za to faktorant otrzymuje niewielką zapłatę, zaliczkę, która jest uzależniona od warunków, w jakich jest zawarta umowa. Natomiast po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika, faktorant dostaje resztę zaległej kwoty.

Jak działa faktoring?

Zasady działania faktoringu są proste i rozpatruje się je z dwóch perspektyw. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – faktoring oznacza poprawę sytuacji finansowej. Płynność finansowa zostaje zachowana, ponieważ firma odzyskuje pieniądze szybciej, niż normalną drogą, bezpośrednio od kontrahenta. W przypadku faktur, które mają odroczone terminy płatności, na przykład 90 czy nawet 180 dni, ma to ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że faktoring jest swego rodzaju kredytem kupieckim. Z drugiej strony, tzn. z punktu widzenia instytucji finansowej, faktoring to nabycie nieprzeterminowanych wierzytelności. Firma faktoringowa odkupuje od klienta faktury, a na jego konto przekazuje gotówkę, która jest częścią odkupionych należności. Za usługi te firma pobiera wynagrodzenie, które jest prowizją, ustalonym z góry procentem od wystawionej faktury.

Komu przyda się faktoring?

Usługi faktoringowe doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie stosuje się odroczone terminy płatności lub firma chce się uchronić przed niewypłacalnymi kontrahentami. Faktoring polecany jest wszędzie tam, gdzie poszukuje się zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności, różniących się od bankowego kredytu obrotowego oraz w zakładach, które mają stałych cyklicznych odbiorców i chcą zachować płynność finansową.

Rodzaje faktoringu

Faktoring podzielić można ze względu na konsekwencje wynikające z braku płatności nabywcy. Może być faktoring niepełny, czyli z regresem, zwany też niewłaściwym. Faktorowi przysługuje wówczas roszczenie od faktoranta, czyli zwrot wypłaconych przedsiębiorcy środków oraz jednoczesna zwrotną cesją wierzytelności. Firma faktoringowa wówczas nie odpowiada za brak płatności od nabywcy. Natomiast przedsiębiorca przekazuje wystawioną fakturę firmie faktoringowej, która przelewa gotówkę. W przypadku, kiedy kontrahent nie zapłaci faktury, przedsiębiorca musi zwrócić pieniądze firmie faktoringowej. Faktoring bez regresu, zwany właściwym, polega na tym, że faktorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot niespłaconych kwot. W tym przypadku to faktor przejmuje ryzyko, że niewypłacalność dłużnika faktoringowego. Przedsiębiorca przekazuje firmie faktoringowej wystawioną fakturę i przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy. Ryzyko i odpowiedzialność, które związane są z niezapłaceniem faktury, bierze na siebie instytucja faktoringowa.

Faktoring może być również mieszany. Łączy on w sobie elementy poprzednich dwóch. Działanie jego polega na tym, że w niektórych przypadkach faktor może dochodzić roszczeń bezpośrednio od faktoranta. Przypadki te określa umowa, przeważnie jednak ryzyko podzielone jest tak, że faktor w przypadku niewypłacalności dłużnika nie ma regresu, natomiast w innych przypadkach tak.

Faktoring można podzielić również ze względu na sposób zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej:

  • faktoring może być jawny, kiedy kontrahent nie tylko wie o współpracy z firmą faktoringową, ale również powinien wyrazić zgodę na cesję praw dotyczących wierzytelności.
  • faktoring może być tajny, kiedy dłużnika nie informuje się o współpracy z firmą faktoringową.
  • faktoring półotwarty jest wtedy, kiedy dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej dopiero wtedy, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od firmy faktoringowej.

Do popularnych rodzajów faktoringów należy również:

  • faktoring ubezpieczony, gdzie do usługi faktoringowej dodaje się ubezpieczenie w przypadku braku płatności ze strony nabywcy,
  • faktoring odwrotny, polegający na nabyciu wierzytelności na wniosek nabywcy,
  • lojalnościowe programy faktoringowe, które są programami finansowania. Organizowane są one przez nabywców dla grupy swoich dostawców.

Faktoring może być również krajowy lub eksportowy.

Ile kosztuje faktoring?

Koszty faktoringu to przede wszystkim opłata administracyjna, zwana również aranżacyjną. To opłata za rozpatrzenie wniosku lub sporządzenie dokumentacji. Do innych kosztów należą: prowizja, czyli koszty finansowania, odsetki, które naliczane są od wypłaconej zaliczki, opłaty w związku z monitami przypomnieniem, ponagleniami kontrahentów do terminowej zapłaty czy też opłaty od obrotu, który jest niewykorzystany. Wysokość opłat faktoringu zależy również od ilości i wartości wierzytelności oraz od czasu, który minął od wpłacenia zaliczki przez firmę faktoringową, a terminem płatności, który ma wyznaczony kontrahent.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code